Despre noi

Cabinetul de Avocat  Cezar- Adrian Săvoiu, înfiinţat în baza Legii nr. 51/1995, republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, îşi desfăşoară activitatea sub egida Baroului Bucureşti.

Baroul Bucureşti a fost fondat la 30 septembrie 1831 şi reorganizat la 24 iunie 1865, în urma adoptării primei Legi privind organizarea corpului de avocaţi (decembrie 1864). Baroul din Bucureşti (de Ilfov, cum s-a numit iniţial) a reprezentat nucleul în jurul căruia s-a afirmat şi s-a manifestat profesia de avocat în România.

Bara românească a strălucit începând de la Bucureşti şi radiind de aici în întreaga ţară – maeştrii precum: Aristide Pascal, Constantin Bozianu, G. Vernescu, D. Gianni, dintre cei mai vechi, Nicolae TitulescuTake Ionescu, C.G. Dissescu, Toma Stelian de la sfârşit de veac XIX şi început de secol XX, Istrate N. Micescu, „prinţul avocaţilor români”, Dem. I. Dobrescu, Radu D. Rosetti, Petre Pandrea, din „epoca de aur” interbelică, Paul Vlahide, Nicolae CerveniVictor Anagnoste din ultimul pătrar de veac, fără a numi din generaţiile de astăzi, spre a nu risca a greşi prin omisiune – au purtat nemuritorul titlu de membru al Baroului Bucureşti.

Considerăm că o profundă implicare pentru preocupările, dezideratele şi obiectivele juridice ale clienţilor noştri reprezintă fundamentul soluţionarii cu succes a raporturilor juridice în care aceştia se află.

Serviciile prestate clienţilor noştri, persoane fizice sau persoane juridice, includ atât asistenţă şi reprezentare în instanţă, cât şi consultanţă juridică.

În cazul persoanelor juridice, efectuăm  activităţi juridice  specifice  privind Registrul Comerţului, cât şi activităţi de reprezentare în cazul relaţiilor specifice cu Autorităţile Statului. Ne angajăm să derulam toate demersurile legale pentru înfiinţarea unei activităţi comerciale prin S.R.L., S.A.P.F.A., I.F., modificări, cesiuni, dizolvări, lichidări, radieri, verificarea disponibilităţii unui nume, precum şi alte activităţi specifice care ţin de Registrul Comerţului sau de alte instituţii ale Statului. Oferim consultanţă şi reprezentare juridică în instanţă în domeniul dreptului comercial şi fiscal, dreptul muncii, dreptul proprietăţii industriale.

Putem oferi servicii competente şi pertinente pentru funcţionarea corectă a unei societăţi comerciale şi oferim consultanţă pentru întocmirea documentaţiilor necesare specifice pentru punerea pe piaţă a unui produs prin importul sau producţia acestuia, sau pentru prestarea unor servicii.

Suntem specializaţi şi avem o vastă experienţă în consultanţa juridică privind activitatea de producţie sau import a unor bunuri alimentare sau nealimentare, comercializarea corectă cu respectarea normelor legale a acestora si prestarea de servicii către consumatori persoane fizice sau juridice.

Suntem familiarizaţi şi experienţa ne recomandă în stabilirea unor relaţii corecte cu Autorităţile Statului sau cu societăţi care desfaşoară activităţi specifice, conexe activităţii de comerţ, colaborăm cu  laboaratoare  acreditate unde se fac analize specifice necesare pentru punerea pe piaţă a unui produs alimentar sau nealimentar sau pentru prestarea unui serviciu conform normativelor în vigoare. Întocmim documentaţiile necesare autorizării şi desfăşurării legale a activităţii de comerţ, precum şi declaraţiile de conformitate, certificatele de garanţie şi toate documentele prevăzute de legile specifice activităţii economice prestate.

Reprezentăm societăţile comerciale în faţa organelor de control sau a Autorităţilor Statului şi, în cazul unor abuzuri ale acestora, ne ocupăm de contestarea actului de control în instanţă, în temeiul legilor în vigoare.

În cazul persoanelor fizice, Cabinetul de Avocat  Cezar-Adrian Săvoiu asigură asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică.

Serviciile acoperă în special gama relaţiilor de familie, divorţ, încredinţare de minori, partaj, dar şi relaţiile sociale reglementate de Codul Civil – moştenire, revendicare, achiziţii şi/sau vânzări de proprităţi imobiliare, contracte, litigii de muncălitigii civileexecutări silite sau plângeri penale.

Suntem în măsură să oferim servicii juridice competente în materia retrocedărilor, în ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor de despăgubiri depuse în baza Legii nr. 10/2001, a legilor fondului funciar ( Legea 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000) sau a Legii nr. 247/2005 aflate la primării, prefecturi, ANRPCCSD sau AVAS. Serviciile noastre se adresează atât persoanelor care au titlu de despagubire dar care încă nu au intrat în posesia sumei înscrise pe titlul de despăgubire, cât şi persoanelor care nu cunosc numărul de înregistrare al dosarului de despăgubiri la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
Oferim asistenţă juridică şi în ceea ce priveşte retrocedarea imobilelor în natură, în măsura în care acest lucru mai este posibil. În această situaţie, vă acordăm asistenţă cu privire la emiterea unei hotărâri a comisiei judeţene prin care cererea dumneavoastră să fie validată şi ulterior, până la punerea în posesie, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate.

În cazul în care beneficiaţi de o hotărâre a comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998 sau a Legii nr. 290/2003, vă putem asista în vederea recuperării despăgubirilor la care sunteţi îndreptăţit, precum şi la actualizarea sumei ce vi se cuvine.

Puteţi apela la serviciile noastre şi în cazul în care întâmpinaţi probleme privind aplicarea OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.

Pentru a veni în ajutorul clienţilor săi, cabinetul a stabilit parteneriate cu notari publiciexecutori judecătoreşti, cu birouri de experţi din diverse domenii de activitate şi cu alţi profesionişti independenţi.

Cu modestie, considerăm renumele dobândit pe piaţa serviciilor juridice ca fiind câştigul cel mai important de care va profita cabinetul de pe urma acestor servicii avocaţiale, care va fi de folos, în egală măsură, atât cabinetului, pentru mărirea portofoliului de clienţi, cât şi clientului, prin rezolvarea problemelor sale juridice.

Conform normelor europene cuprinse în Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană:

,, Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, avocatul îndeplineşte un rol special. Îndatoririle avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectul Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără. Este îndatorirea avocatului nu numai să pledeze pentru cauza clientului său ci şi să fie sfătuitorul clientului.”

 

Share

Domenii de expertiza

Oferim clienţilor noştri asistenţă juridică sub formă de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice.

Persoanele juridice pot beneficia de consultanţă juridică pe bază de abonament lunar, în cadrul căreia oferim activităţi de redactare de acte sau de verificare a legalităţii lor, emitem opinii legale în orice speţă solicitată de client, oferim soluţii juridice pentru activitatea clientului.

Asistenţa noastră se înscrie în următoarele domenii:

Cabinetul nostru asigură asistenţă pentru:

 • Constituirea de asociaţii de persoane fizice în scopul apărării drepturilor lor de consumatori;
 • Sesizarea instituţiilor statului pentru a se realiza protecţia consumatorilor, pentru asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit al acestora la produse şi servicii, informării complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici incorecte,
 •  participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitatea lor de consumatori;

Persoanele juridice consumă la rândul lor o cantitate considerabilă de produse şi servicii, dar acestia nu se încadrează în categoria consumatorilor protejaţi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, dacă folosesc aceste produse sau servicii pentru realizarea activităţii comerciale specifice. În acelaşi timp, persoanele juridice comercializează produse şi servicii care trebuie să respecte legislaţia în vigoare privind protecţia consumatorilor. Cabinetul nostru asigură asistenţă persoanelor juridice pentru:

 • Colaborarea societăţilor comerciale cu instituţiile statului cu competenţe în acest domeniu;
 • Urmărirea respectării drepturilor prevăzute de lege privind calitatea produselor sau serviciilor achiziţionate;
 • Eliberarea tuturor documentelor de calitate şi conformitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi asigurarea unor condiţii de service şi remediare a deficienţelor produselor sau serviciilor achiziţionate;
 • Întocmirea documentaţiilor necesare specifice pentru punerea pe piaţă a unui produs prin importul sau producţia acestuia, sau pentru prestarea unor servicii; suntem specializaţi şi avem o vastă experienţă în activitatea de producţie sau import a unor bunuri alimentare sau nealimentare, comercializarea corectă cu respectarea normelor legale ale acestora şi prestarea de servicii către consumatori persoane fizice sau juridice;
 • Sabilirea unor relaţii corecte cu autorităţile statului sau cu societăţi care desfăşoară activităţi specifice conexe activităţii de comerţ, prin colaborarea cu laboaratoare acreditate unde se fac analize specifice necesare pentru punerea pe piaţă a unui produs alimentar sau nealimentar sau pentru prestarea unui serviciu, conform normativelor in vigoare;
 • Întocmirea documentaţiilor necesare autorizării şi desfăşurării legale a activităţii de comerţ, precum şi a declaraţiilor de conformitate, a certificatelor de garanţie si a tuturor documentelor prevăzute de legile specifice activităţii economice desfăşurate;

Reprezentarea în faţa organelor de control sau a autorităţilor statului şi în cazul unor abuzuri ale acestora, prin contestarea actului de control, în temeiul legilor în vigoare;

 • Retrocedări, constituiri/reconstituiri ale dreptului de proprietate, revendicări imobiliare/mobiliare;
 • Acţiuni în pretenţii materiale/morale ca urmare a atragerii răspunderii civile contractuale/delictuale generate de relaţii de drept civil;
 • Achiziţii, transferuri, cesiuni, compensări, novaţii, tranzacţii şi înstrăinări de natură civilă;
 • Acţiuni în anularea unor acte juridice de drept civil constitutive/translative de drepturi şi obligaţii;
 • Acţiuni în instanţă pentru anularea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de reprezentanţi ai instituţiilor statului cu nerespectarea normelor legale;
 • Obţinerea cetăţeniei române;
 • Redobândirea cetăţeniei române;
 • Obţinerea de permise de şedere temporară;
 • Obţinerea de permise de şedere permanente;
 • Divorţ, anularea căsătoriei, partaj de bunuri comune ale soţilor, adopţie, custodie minori-încredinţarea minorilor şi stabilirea pensiei de întreţinere, redactare si consultanta conventii matrimoniale, separatie patrimonii, dobandire bunuri comune in cote procentuale
 •  Rectificări de acte de stare civilă, tăgadă/stabilire paternitate, stabilire/modificare pensie alimentară;
 • Asistare de specialitate în faţa organelor de poliţie sau procuratură, precum şi în instanţele judecătoreşti la toate nivelurile jurisdicţionale (fond, apel, recurs);
 • Redactarea de sesizări şi plângeri penale;
 • Criminalitate economică;
 • Infracţiuni de corupţie;
 • Răspunderea penală a persoanelor juridice;
 • Alte activităţi specifice dreptului penal;
 • Înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului: modificări de acte constitutive, înfiinţare de firme, cesiuni/vânzări de acţiuni şi părţi sociale, majorare/micşorare capital social, înfiinţări de puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de înregistrarea unei societăţi comerciale;
 • Consultanţă juridică în vederea obţinerii avizelor de funcţionare specifice activităţii desfăşurate;
 • Recuperări de creanţe, somaţii de plată, concilieri, asistenţă la negocieri în vederea încheierii contractelor comerciale;
 • Întocmire, redactare şi atestare de contracte comerciale, tranzacţii comerciale;
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în fazele de conciliere prealabilă, negocieri de clauze contractuale, încheieri/redactări de contracte comerciale/bancare/civile, inclusiv prin colaborarea cu notari/executori judecătoreşti/lichidatori/evaluatori/experţi de o înaltă probitate profesională;
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în etapele litigioase/post-litigioase de executare silită, recuperări/stingeri/preluări creanţe, fuziuni, achiziţii, divizări, cesiuni, novaţii, înstrăinări de orice tip;
 • Asistarea secretariatului Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor – supervizare AGA în: întocmire de hotărâri – procese verbale de şedinţă/redactări de acte adiţionale;
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în falimente/insolvenţe/planuri de reorganizare/acţiuni în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor/acţiuni în răspundere patrimonială personală a administratorilor;
 • Asistenţă şi reprezentare avocaţială în relaţiile persoanelor fizice şi juridice cu statul/unităţile administrativ – teritoriale şi autorităţile sale;
 • Formulare de plângeri prealabile administrative/acţiuni în anularea unor acte administrative vătămătoare pentru persoanele care reclamă încălcarea drepturilor şi intereselor legitime;
 • Asistenţă şi reprezentarea autorităţilor şi instituţiilor statului descentralizate/locale/unităţilor administrativ – teritoriale în relaţiile cu alte entităţi publice sau de drept privat – parteneriate, asocieri, apărări faţă de acţiuni introduse de justiţiabili împotriva unor operaţiuni sau acte administrative emise/adoptate de persoanele de drept public, redactări/avizări de acte administrative (hotărâri de Consiliu Local, decizii/dispoziţii de Primar, etc.);
 • Asistenţă şi reprezentare juridică a autorităţilor publice în relaţiile cu Curtea de Conturi şi alte autorităţi cu atribuţii de control administrativ;

 

 • Asistenţă şi reprezentare avocaţială în relaţiile contribuabililor cu instituţiile statului având atribuţii de verificare financiar – contabilă, formulare de note explicative în cadrul controlului de fond exercitat de autorităţile financiare, acţiuni în anularea/desfiinţarea deciziilor de impunere/rapoartelor de inspecţie fiscală, contestaţii la executare împotriva titlurilor executorii/formelor de executare silită iniţiate de ANAF şi alte organe fiscale similare;
 • Asistare ţi reprezentare în negocierea clauzelor contractuale convenite în relaţiile cu instituţiile financiar – bancare: împrumuturi, prelungiri de credit, instituiri de garanţii mobiliare – imobiliare, novaţii prin schimbare de debitor, etc.;
 • Asistarea ţi reprezentarea angajaţilor /angajatorilor în relaţiile de muncă reciproce dintre aceştia – faza cercetării disciplinare, faza litigioasă, negocieri de contracte colective de muncă/clauze contractuale specifice unor domenii particulare de activitate;
 • Obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit; contestaţii împotriva deciziei de concediere a salariatului, contestaţii impotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare, litigii în legatură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă şi a clauzei de confidenţialitate;
 • Înregistrări de mărci şi invenţii;
 • Reprezentare OSIM;
 • Dreptul de autor;
 • Consultanţă imobiliară;
 • Vânzări terenuri, case, apartamente;
 • Cumpărări terenuri, case, apartamente;
 • Redactări de acte constitutive;
 • Înfiinţări;
 • Modificări;

Acte juridice importante pentru dumneavoastrăvor fi redactate şi atestate prin semnarea acestora în faţa unui avocat, purtând o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor semnatare, a consimţământului şi a datei actului respectiv.

Darea de dată certă înscrisurilor se realizează prin indicarea datei (anul, luna, ziua) şi ora, dacă se solicită, precum şi starea în care se află înscrisul.

Înscrisul pentru care se solicită atestarea se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de client.

 

Share

Onorarii

Onorariul orar standard are un nivel moderat şi se aplică în special cazurilor şi proiectelor ce presupun activităţi în cadrul biroului nostru, fără sau cu grad redus de mobilitate, aplicându-se lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere şi timp. Plata onorariului orar se efectuează, de regulă, pe loc.

Onorariul global (forfetar) se percepe clienţilor care doresc realizarea unui proiect unic, dificil de cuantificat ca durată şi întindere.

Abonamentul reprezintă o formă de colaborare ce permite o mai bună planificare a cheltuielilor clientului şi creează premisele unei relaţii de adevărat parteneriat între client şi Cabinetul nostru. În baza abonamentului, avocaţii noştri prestează clientului un anumit număr de ore pe o perioadă de timp, cu plata săptămânală sau lunară.

Onorariul de succes este compus din una din variantele de mai sus, stabilit în cotă minimă, la care se adaugă o sumă stabilită de comun acord care urmează să fie achitată de client în cazul în care proiectul se finalizează cu succes.

Share

Contact

Serviciile de consultanţă sunt prestate în baza unei programări prealabile, stabilită telefonic, online sau prin corespondenţă clasică sau electronică, în concordanţă cu timpul liber al clientului şi cu agenda de lucru a avocatului. Aceste servicii sunt supuse unui onorariu stabilit de comun acord.

 

Dacă doriţi să solicitaţi o programare online, puteţi folosi formularul de mai jos inserând:

– numele dumneavoastră;

– o adresa de e-mail validă şi un număr de telefon unde puteţi fi contactat;

– descrierea  pe scurt  a speţei;

– zile/ore preferate pentru programare, dacă există;

[contact-form-7 id=”20″ title=”Formular Contact”]

Orar

Luni – Vineri: 9:30 – 18:00
Sâmbătă: 11:30 – 14:00

ADRESA

Bd. Ion Mihalache nr. 265, sector 1, Bucureşti, România
Tel/Fax: (+40) 21 2240035
Mobil: (+40) 722 665409; (+40) 766 307104
E-mail:avocat@savoiu-lex.ro;office@savoiu-lex.ro

 
 
 
 
 
 

Pentru informatii suplimentare apasati aici

În cazul în care încercaţi să ne contactaţi telefonic iar apelul nu poate fi preluat, veţi putea înregistra un mesaj cu datele dumneavoastră şi scopul apelului. Veţi fi contactat în cel mai scurt timp posibil. Se poate oferi consultanţă şi prin intermediul poştei electronice, după prezentarea în detaliu a speţei prin e-mail, şi după stabilirea şi achitarea onorariului de către client în contul Cabinetului. La prezentarea onorariului, se va aduce la cunoştinţa solicitantului şi timpul necesar realizării lucrării, luând în calcul şi gradul de urgenţă al acesteia. Analiza cazului se va efectua, în funcţie de complexitate, în ore/zile lucrătoare şi va cuprinde analiza documentelor, sintetizarea normelor legislative aplicabile în speţă, consecinţele juridice şi modalităţile de rezolvare ale acestuia (în măsura în care acestea există).

Share

Consultanta Online

[chat id=”18″ date_show=”enabled” time_show=”enabled” font=”Arial, Helvetica, sans-serif” log_creation=”enabled” log_display=”enabled” ]

Share

Legaturi Utile

Legislaţia României Portalul instanţelor de judecată

Informaţii juridice

ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului)

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Informaţii contribuabili persoane juridice

Primăria Municipiului Bucureşti

Prefectura Bucureşti

Senatul României

Camera Deputaţilor

Guvernul României

Preşedinţia României

Consiliul Uniunii Europene

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Autoritatea Naţională a Vămilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Poşta Română (coduri poştale)

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Ministerul JustiţieiMinisterul Afacerilor Externe

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Afacerilor Europene

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Share